Categorieën
Nieuws

Veiligheid in het bedrijf

GEVAARLIJKE SITUATIES EN ONVEILIG HANDELEN

Nog altijd gebeuren er ieder jaar ruim 220.000 arbeidsongevallen. Eén derde van de slachtoffers kan (tijdelijk) niet meer werken. Ongeveer 2.300 van de ongevallen zijn zeer ernstig met blijvend letsel, een ziekenhuisopname of overlijden. Veel ongevallen kunnen worden voorkomen door tijdig ingrijpen in de ongevalsketen. Reden genoeg om dit gedegen aan te pakken. 

Toolboxen

Goede toolboxen bespreken werksituaties die directe impact hebben op de persoonlijke veiligheid en gezondheid van medewerkers. Ze instrueren de medewerkers over de gevaren op het werk. Toolbox meetings helpen voor de veiligheid op de werkplek. Op het internet zijn vele, vaak ook branche specifieke, suggesties, instructie filmpjes en sjablonen te vinden.

Werkplek Inspecties

Regelmatige werkplekinspectie bevorderen het veilig en gezond werken.
Geef daarbij aandacht aan:

 • orde en netheid
 • risicovolle werk
 • naleving veiligheidsregels en -voorschriften
 • gevaarlijke situaties en handelingen
 • status, veilig en juist gebruik van machines en gereedschap.

Observaties Onbewust Gedrag

Werknemers zullen bijna nooit bewust onveilig werken, maar veroorzaken wel vaak onbewust gevaar voor zichzelf en anderen. Met veiligheidsobservaties, de Observatie Onbewust Gedrag rondes, kun je deze situaties onderkennen en bespreekbaar maken.

Goede ondersteunde aanpak

Zonder de juiste tool is dit alles onnodig bewerkelijk en weinig transparent.
Zorg voor een goede beschikbaarheid op locatie van:

 • inspectie formulieren en checklijsten
 • toolbox documenten en instructies
 • handleidingen voor juist en veilig machinegebruik
 • toolbox instructiefilmpjes

WAT VINDT U DE IDEALE SITUATIE ?

Zou u meer willen weten over de mogelijkheden van de EXB applicatie voor QHSE? Hieronder vindt u een link naar een uitgebreide folder

Categorieën
Nieuws

Veiliger werken & Gevaarlijke stoffen

Jaarlijks overlijden ruim 3000 werknemers doordat ze, soms vele jaren ervoor, gewerkt hebben met gevaarlijke stoffen. Soms zijn dat producten met een gevarenpictogram, maar het kan ook gaan om gevaarlijke stoffen die vrijkomen tijdens het proces. Meer dan een miljoen mensen in Nederland werken met gevaarlijke stoffen. Hoe voorkomen we dat ze ziek worden door hun werk?
Symbolen

Met een systematische stapsgewijze aanpak kun je de kans verkleinen dat je medewerkers tijdens hun werk schade oplopen door gevaarlijke stoffen.

1. Inventariseer waarmee je werkt en wat er vrijkomt
Leg de inventarisatie vast per afdeling en functie

2. Ruim op wat niet courant is
Alles wat lange tijd ongebruikt staat, alle restjes en potjes met onduidelijke inhoud kunnen weg

3. Ken je gevaren

 • Let op de symbolen en zinnen op het etiket van een product
 • Raadpleeg Material Safety Data Sheets (MSDS) of Veiligheid Informatie Bladen (VIB)
 • Gebruik Werkplek Instructie Kaart (WIK)

4. Kijk kritisch naar de noodzaak
Zoek waar mogelijk naar alternatieve stoffen of processen.

5. Verbeter waar mogelijk
Voer verbeteringen in door gebruik te maken van:

 • De kennis, informatie en meldingen van je medewerkers
 • De veiligheidsinformatiebladen
 • Informatie van de branche en leveranciers
 • Gebruik gesloten systemen en goede afzuiging om vrijkomend stof te vermijden
 • Laat altijd een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uitvoeren
Ben je op deze manier kritisch door het hele proces en de gebruikte materialen heen gegaan, laat dan de situatie beoordelen als onderdeel van de RI&E – Risico Inventarisatie en Evaluatie.
Houdt bij alles voor ogen dat veilig werken vooral draait om de medewerkers. De instelling, het besef en de betrokkenheid van de medewerkers maken het echte verschil. Wij stellen daarom het betrekken van medewerkers centraal met behulp van een mobiele app. Zo worden de medewerkers op de hoogte gehouden, kunnen ze checks uitvoeren, gevaarlijke situaties melden, de opvolging van meldingen volgen, etc. 
Meer weten over het inzetten van een mobile app bij Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu?
Kijk dan eens hier: